Loading...
Menu
Loading...
Menu

tin tức

Công ty CP Container Miền Trung thông báo thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7 ngày 14/02/2023 để thay đổi vốn điều lệ từ 30.500.000.000đồng lên thành 33.549.960.000đồng (đính kèm Giấy phép đăng ký kinh doanh cấp thay đổi lần 7 ngày 14/02/2023

Công ty CP Container Miền Trung thông báo thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7 ngày 14/02/2023 để thay đổi vốn điều lệ từ 30.500.000.000đồng lên thành 33.549.960.000đồng (đính kèm Giấy phép đăng ký kinh doanh cấp thay đổi lần 7 ngày 14/02/2023).
Menu
Loading...
Menu
Loading...