Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông Đặng Quân

Ngày đăng: 11-06-2019 04:01:15

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông

Công ty CP Container Miền Trung (VSM) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông như sau:

STT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG

SỐ ĐKSH

NGÀY CẤP

SỐ CỔ PHẦN

1

Đặng Quân

030141728

04/01/2013

2.000

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Công ty CP Container Miền trung sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 26/06/2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

BP Quản lý cổ đông – Công ty CP Container Miền Trung

Điện thoại: 0236 3822922 – Ex : 106