Sửa Chữa và Cho Thuê Container

Ngày đăng: 24-04-2016 11:03:14

Với đội ngũ nhân viên giỏi có chứng nhận IICL, chúng tôi đáp ứng thoả mãn những yêu cầu của bạn dựa trên những tiêu chuẩn của MNR.

Sự sữa chữa, bảo trỉ và đóng gói được xem là hoàn thành nó phải bao gồm tất cả các phí giám định phương tiện vận tải và các phí sữa chữa, tổng tổn thất về những mất mát hàng hoá một cách bí ẩn và những hư hại trong xây dựng.