Generic placeholder image

Công bố thông tin Nghị Quyết số 3 của CTCP Container Miền Trung

- Vui lòng bấm vào đây để xem thông tin Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019 của HĐQT VSM   ...

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Container Miền Trung

- Bấm vào đây để xem Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Bấm vào đây để xem Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ...

VSM công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2018

Bấm vào đây để xem Báo cáo thường niên năm 2018 ...

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội - Chương trình Đại hội - Mẫu Thẻ biểu quyết - Mẫu Phiếu biểu quyết nội dung - Quy chế tổ chức Đại hội (dự thảo) - Báo cáo hoạt động HĐQT, b...

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Container Miền Trung

Bấm vào đây để xem Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Container Miền Trung ...

Đối Tác

Evergreen hiện nay là công ty vận chuyển quốc tế hàng đầu trên thế giới. Viconship và Evergreen đã có mối quan hệ hợp tác hàng chục năm nay kể từ khi Viconship đưa vào khai thác cảng GREENPORT. ...

Danh Hiệu